Regulamin portalu Portalotwocki.pl – Żyj lokalnie

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Portal Internetowy Businessjournal.pl, na który składają się w szczególności Serwisy i Usługi zdefiniowane w Rozdziale II (Definicje) poniżej, udostępniany jest Użytkownikom przez Media Invest Leszek Cieloch, NIP 5321817411, REGON 382800204, Andriollego 6, 05-400 Otwock.
2. Portal Internetowy Portalotwocki.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. W ramach Portalu Internetowego Portalotwocki.pl działają udostępniane we własnym imieniu przez Usługodawcę Serwisy i Usługi:
a) w domenie internetowej Portalotwocki.pl i jej subdomenach;
b) w innych domenach (wraz z ich subdomenami) niż wskazane w pkt a) powyżej.
4. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu Internetowego Portalotwocki.pl poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w tym zakresie ani też nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.
5. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego Portalotwocki.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów w Portalu Portalotwocki.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Serwisy i Usługi świadczone w Portalu Internetowym Portalotwocki.pl.
7. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego Portalotwocki.pl, w szczególności z Usług i Serwisów dostępnych w Portalu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Internetowego Portalotwocki.pl Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

II. DEFINICJE
1. Portal Internetowy Portalotwocki.pl – zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością Leszek Cieloch Media Invest i dostępna pod adresem Portalotwocki.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują firmie Media Invest Leszek Cieloch:
2. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalotwocki.pl oraz Usług dostępnych w Portalotwocki.pl;
3. Serwisy – wyodrębnione w ramach Portalotwocki.pl. serwisy internetowe (www) oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi domenami, do których prawa przysługują Media Invest Leszek Cieloch;
4. Partner – każdy podmiot współpracujący z Portalotwocki.pl na podstawie stosownej umowy;
5. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu Portalotwocki.pl, umożliwiające w szczególności:
a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Portalotwocki.pl lub Partnerów,
b) korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych,
c) dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet,
d) korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet;
6. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU Portalotwocki.pl
1. W ramach Portalu Portalotwocki.pl Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
a) zapoznawać się z materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Portalu Portalotwocki.pl lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms) lub za pośrednictwem kanałów RSS;
b) zamieszczać Materiały w celu ich prezentowania w Portalu w ramach świadczonej przez Usługodawcę usługi hostingu polegającej na udostępnianiu Użytkownikowi miejsca na serwerach Usługodawcy;
c) korzystać z wyszukiwarek, kalkulatorów, map itp.;
2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.
3. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu/Portalu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu/Portalu.
4. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.
5. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu, o których mowa w Rozdziale I pkt.6 niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu jest bezpłatne.
6. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt.7 poniżej.
7. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu Portalotwocki.pl treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu i prezentowanych w nim Materiałów.
8. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem prosimy kierować na adres: redakcja@portalotwocki.pl

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Portal oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu Portalotwocki.pl, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu, Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
5. Zamieszczając Materiały w Portalu Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU Portalotwocki.pl
1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;
f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
g) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisów Portalu.

2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu treści o charakterze bezprawnym.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu Portalotwocki.pl, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
b) Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu przez Użytkowników;
c) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
e) niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu;
f) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

VII. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W PORTALU Portalotwocki.pl
1. Do korzystania z Usług w Portalu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer 8 lub wyższej, lub porównywalnej przeglądarki internetowej).
2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

IX. DANE OSOBOWE
1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Leszek Cieloch Media Invest, o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej.
3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Usługodawcy na adres Media Invest Leszek Cieloch lub wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: redakcja@portalotwocki.pl. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Każdemu Użytkownikowi Portalu Portalotwocki.pl przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: redakcja@portalotwocki.pl lub listownie na adres wskazany w par. I ust. 1.
3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Usługodawcę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.
2. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu.
3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu.
4. Z zastrzeżeniem regulacji szczególnych, o których mowa w Rozdziale I pkt 6 niniejszego Regulaminu, Usługodawca – w każdym czasie – ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług lub Serwisów dostępnych w Portalu oraz wprowadzania nowych Usług lub Serwisów do Portalu. Usługodawca jest uprawniony poinformować Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Portalu.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1
Administratorzy Twoich danych osobowych
Wydawca: Media Invest Leszek Cieloch
Jako administrator Twoich danych Wydawca decyduje o celach i  sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych tj. decyduje w jaki sposób Twoje dane będą wykorzystywane. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa administratorem Twoich danych mogą być także Zaufani Partnerzy.

§ 2
Zaufani partnerzy
Zaufani Partnerzy to podmioty, z którymi współpracuje Wydawca w celu zapewnienia Ci usług na najwyższym poziomie i które mogą realizować działania marketingowe. Zaufanymi Partnerami są m.in. podmioty działające w branży e-commerce, reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i sieci reklamowe, a także inne podmioty z branży reklamy, z którymi współpracuje Wydawca lub które są rekomendowane przez międzynarodowe organizacje branżowe tj. Związek Pracodawców Branży Internetowej (IAB). Sieci reklamowe to m.in. podmioty oferujące usługi automatyzacji sprzedaży i zakupu reklamy internetowej tj. platformy udostępniające powierzchnię reklamową reklamodawcom, platformy zbierania i zarządzania danymi o użytkownikach na potrzeby reklamodawców, a także do kupowania powierzchni reklamowej przez reklamodawców, z którymi współpracuje Wydawca. Zdarza się, że w przypadku gdy Klienci zlecają Wydawcy umieszczenie reklamy na powierzchniach Wydawcy za pośrednictwem Zaufanego Partnera będącego np. siecią reklamową Wydawca nie jest w stanie podać jego nazwy.

§ 3
Inspektor ochrony danych Wydawcy oraz jego dane kontaktowe
Wydawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Wydawcy skorzystaj z następujących danych kontaktowych:
adres: Media Invest Leszek Cieloch/Andriollego 6, 05 – 400 Otwock
adres e-mail: l.cieloch@portalotwocki.pl

§ 4
Jakie dane przetwarzamy?
Wydawca przetwarza Twoje dane, które podajesz lub pozostawiasz podczas Twojej aktywności na witrynach Wydawcy w tym te, które udostępniasz w historii przeglądania witryn w ramach korzystania z naszego serwisu.
Przetwarzamy także dane, które pozostawiasz podczas Twojej aktywności na naszych witrynach w ramach serwisu internetowego tj. w szczególności te, które zapisywane są w plikach cookie. Dane te obejmują np. informacje dot. odwiedzanych stron i miejsc, czas wizyty w danym miejscu, interesujących Cię treściach reklamowych, Twoje wyszukiwania, Twoje kliknięcia, sposób korzystania z naszych Usług , informacje o: urządzeniu końcowym lub typie i rodzaju przeglądarki w systemie operacyjnym, w tym jego lokalizację, informacje o dostawcy usług reklamowych.
Ponadto przetwarzamy dane, które podajesz nam w ramach formularza (tj. e-mail). Są one wykorzystywane jedynie na potrzeby przesłania Tobie newslettera.

Przetwarzanie przez Wydawcę Twoich danych, które podajesz lub pozostawiasz podczas Twojej aktywności na naszych witrynach w ramach korzystania z serwisu internetowego jest niezbędne w celu świadczenia przez Wydawcę usług drogą elektroniczną z uwagi na konieczność dopasowania wszelkiego rodzaju treści do Twoich zainteresowań, umożliwienia Ci bezpiecznego i optymalnego korzystania z naszych usług/udostępnienie treści w ramach naszego serwisu.

Wyświetlane reklamy mogą być profilowane i targetowane biorąc pod uwagę Twoje następujące dane i wedle następujących kryteriów:

 1. Twoja aktywność w ramach serwisu internetowego
 2. Twoja lokalizacja;
 3. informacje przechowywane na Twoich urządzeniach końcowych, w szczególności takie jak typ i rodzaj urządzenia końcowego, rodzaj przeglądarki w systemie operacyjnym, system operacyjny, język.

§ 5

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Za Twoją dobrowolną zgodą Twoje dane mogą być przetwarzane do celów marketingowych, w tym do analizowania i do profilowania, w odniesieniu do produktów i usług podmiotów trzecich. W razie wyrażenia tej zgody dane mogą być przetwarzane przez Wydawcę, oraz Zaufanych Partnerów, w tym Klientów Wydawcy. Klientami Wydawcy są podmioty, które korzystają z usług reklamowych Wydawcy. W celu przedstawienia Ci interesujących Ciebie reklam reklamodawcy chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych dotyczących odwiedzanych przez Ciebie witryn w ramach serwisu internetowego. W każdej chwili możesz ograniczyć czy wycofać swoją zgodę.
Co więcej, Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi Wydawcy.
Ponadto, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści witryn internetowych Wydawcy do Twoich zainteresowań (np. personalizowanie treści w  Usługach), a także wykrywania botów i nadużyć, zapewnienia bezpieczeństwa Usługi oraz dokonania pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Wydawcy, jak również w celu prowadzenia marketingu i promocji własnych usług (marketing bezpośredni) Wydawcy.

§ 6
Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?
W przypadku przetwarzania przez Wydawcę Twoich danych w celach marketingowych na podstawie udzielonej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania lub ograniczenia przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.
W odniesieniu do usług Wydawcy Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w  którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.
W przypadku przetwarzania przez Wydawcę Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora tj. jeżeli chodzi o dopasowanie treści witryn internetowych Wydawcy do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i  nadużyć, zapewnienie bezpieczeństwa Usługi oraz dokonywanie pomiarów statystycznych i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu skutecznego wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Wydawcy.

§ 7
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
W odniesieniu do świadczenia usługi Wydawcy Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
Jeżeli chodzi o dopasowanie treści portalu Wydawcy do Twoich zainteresowań, a  także wykrywanie botów i nadużyć, pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, marketing bezpośredni, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług Wydawcy np. serwisu internetowego do Twoich potrzeb (np. personalizowanie treści w usługach), zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie, dokonywanie pomiarów statystycznych, analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych Wydawcy (marketing bezpośredni).

§ 8
Wymóg podania danych
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.
Podanie danych w celu realizacji usług Wydawcy jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.
Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych Wydawcy do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w  usługach Wydawcy, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Wydawcy jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Wydawcy. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

§ 9
Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług adserwera, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora..
Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania.
Na podstawie Twojej dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych Twoje dane, które udostępniasz w historii przeglądania stron (w tym zapisywane w plikach cookies) są przekazywane Wydawcy, w tym Klientom Wydawcy, a także mogą być przekazywane naszym Zaufanym Partnerom.
Twoje dane mogą być także przekazywane poza terytorium EOG, ponieważ niektórzy z naszych Zaufanych Partnerów mają siedzibę poza terytorium EOG (np. Google czy Facebook). W takim przypadku sprawdzamy, czy wskazani Zaufani Partnerzy dają gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) stosownie do zapisów art. 46 ust. 2 RODO.

§ 10
Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 2. prawo żądania sprostowania Twoich danych
 3. prawo do usunięcia Twoich danych (w określonych sytuacjach),
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych.

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 1. prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Wydawcy, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Wydawca przesłał Twoje dane do innego administratora. Jednakże Wydawca dokona tego, o ile będzie to technicznie możliwe.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora możesz dodatkowo skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, w tym profilowania.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
W terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania Inspektor Ochrony Danych poinformuje Cię o podjętych działaniach w związku z Twoim żądaniem. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania wskazany termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące.


POLITYKA COOKIES
Niniejsza Polityka Cookies stanowi załącznik do Polityki Prywatności, stanowiący jej integralną część.

Wchodząc na nasze strony internetowe jako Użytkownik wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas tj. Portalotwocki.pl – żyj lokalnie plików cookies i innych podobnych technologii. Pamiętaj, że zawsze i w każdej chwili możesz zmienić ustawienia.
Co to są pliki cookies (ciasteczka)?
Pliki cookies to dane informatyczne, które są zapisywane w plikach tekstowych na Twoich urządzeniach końcowych (komputer, smartfon, tablet) podczas przeglądania naszych stron internetowych.
Co zawierają pliki cookies?
Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą; czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz nazwę. Niekiedy cookies zawierają także wygenerowany unikalny numer identyfikujący Ciebie jako Użytkownika. Pamiętaj, że nie jesteśmy w stanie ustalić Twojej tożsamości na podstawie tego numeru.

Dlaczego korzystamy z plików cookies?
Korzystamy z plików cookies w następujących celach:

 1. Świadczenia usług,
 2. ułatwienia prezentacji i targetowania reklam m.in. w sposób uwzględniający Twoje oczekiwania i zainteresowania,
 3. dopasowania treści i reklamy do Twoich oczekiwań i zainteresowań, a 
  także do Twojego miejsca zamieszkania,
 4. zapamiętania Twoich odwiedzin na stronie i Twoich preferencji
  dotyczących strony (np. język strony, kolor, układ, rozmieszczenie treści),
 5. tworzenia anonimowych statystyk odnoszących się do sposobu
  korzystania przez Ciebie z naszych stron tak, abyśmy mogli stale je udoskonalać, poprawiać ich funkcjonalność i uczynić je przyjaźniejszymi i  lepiej dostosowanymi do Twoich potrzeb.

Jakie rodzaje plików cookies stosujemy?
W ramach naszych Stron stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików:
cookies sesyjne – to pliki tymczasowe, które są przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zamknięcia przeglądarki. Pozostają one na Twoim urządzeniu końcowym tylko podczas korzystania z naszych stron.
cookies stałe – to pliki, które są przechowywane bądź przez czas określony w parametrach plików cookies bądź do czasu ich usunięcia. Pamiętaj, że w ustawieniach przeglądarki możesz ustawić czas, przez jaki pozostaną one w pamięci przeglądarki bądź możesz je usunąć. Te pliki zezwalają na przesyłanie informacji na serwer za każdym razem, kiedy odwiedzasz naszą stronę.

Scroll to Top