Lokalne produkty z mocy prawa

Związek Powiatów Polskich (ZPP) w opinii do projektu nowelizacji Prawa zamówień publicznych wskazał, że kryterium uwzględnienia w ofercie produktów lokalnych w ilości nie mniejszej niż 51% w początkowym okresie powinno mieć charakter fakultatywny (PAP).

Projekt nowelizacji złożyli w Sejmie posłowie PiS i Kukiz15. Nowe przepisy mają wprowadzić wymóg, aby oferenci w postępowaniach dotyczących dostawy produktów rolno-spożywczych do przygotowywania posiłków lub gotowych produktów żywnościowych uwzględniali co najmniej 51% produktów lokalnych. „Celem zmiany jest wsparcie lokalnych producentów rolnych, co będzie miało pozytywny wpływ na rozwój lokalnej gospodarki, tworzenie miejsc pracy oraz zwiększenie dochodów lokalnych społeczności. Istotnym efektem wprowadzanej zmiany będzie również ograniczenie transportu długodystansowego i redukcja śladu węglowego związanego z dostawą żywności” – wskazano w uzasadnieniu do projektu.

ZPP wyraził poparcie dla rozwiązań promujących polskich producentów, ale podkreślił, że uwzględnianie określonego udziału produktów lokalnych w ofertach nie powinno być obligatoryjne. Przedstawiciele powiatów mają wątpliwości co do kryterium 51% produktów lokalnych i przypisania temu kryterium wagi co najmniej 20%. „W naszej ocenie kryterium, przynajmniej w początkowym okresie, powinno mieć charakter fakultatywny, aby zamawiający mieli możliwość przyzwyczajenia się do nowych regulacji i ich przetestowania w praktyce. Ponadto wątpliwości budzi kwestia zasad ustalenia miary ilości produktów lokalnych, która może być wyrażana w różnych jednostkach (wagi albo objętości)” – zaznaczył prezes zarządu ZPP Andrzej Płonka.

ZPP również zauważył, że zamawiający będą mieli ograniczone możliwości weryfikacji, czy dostarczony produkt, zwłaszcza przetworzony, spełnia warunki wynikające z oferty. Projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu oraz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu. Trafił również do konsultacji z organizacjami samorządowymi.

Facebook
Twitter
Scroll to Top