Koniec “laptopa dla każdego ucznia”. Resort ma inny pomysł na cyfryzację dzieci

W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano informację o projekcie nowelizacji ustawy dotyczącej wsparcia rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Nowelizacja zakłada zakończenie programu “Laptop dla ucznia” i wprowadzenie nowego programu “Cyfrowy uczeń”.

W poniedziałek opublikowano informacje o projekcie nowelizacji ustawy z 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Za projekt odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji.

Projekt przewiduje, że w 2024 roku i latach następnych program “Laptop dla ucznia” nie będzie kontynuowany, a związane z nim przepisy dotyczące corocznego przekazywania laptopów uczniom rozpoczynającym naukę w klasie IV szkoły podstawowej zostaną uchylone.

“Działanie to zostanie zastąpione nowym programem ‘Cyfrowy uczeń’. MEN wypracuje założenia programu ‘Cyfrowy uczeń’ tak, aby realnie i kompleksowo podnoszone były potencjał i kompetencje cyfrowe uczniów. Program ‘Cyfrowy uczeń’ będzie zgodny z przygotowywaną przez MEN polityką transformacji cyfryzacji edukacji” – czytamy.

W informacji wyjaśniono, że laptopy dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie IV szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 zostały zakupione na podstawie szacunków przekazanych przez MEN do MC. “Ze względu na migrację uczniów, możliwość posiadania przez ucznia tylko jednego laptopa finansowanego ze środków publicznych oraz dobrowolność w pozyskiwaniu laptopów przez rodziców uprawnionych uczniów, organy prowadzące szkoły zwracają nadwyżkę laptopów do MC (ok. 15 000 laptopów)” – zaznaczono.

W związku z tym planuje się przekazywać te laptopy w formule konkursowej do organów prowadzących szkoły. Konkursy będą mogły być realizowane we współpracy z MEN, a także zlecone instytutowi badawczemu. Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Cyfryzacji.

Ponadto, planowane są zmiany porządkowe i doprecyzowujące mechanizm przekazywania bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych dla uprawnionych nauczycieli. Projekt modyfikuje datę zatrudnienia nauczycieli uprawnionych do otrzymania bonu, aby nie wykluczać nauczycieli, którzy zmienili miejsce pracy w trakcie roku szkolnego.

“Doprecyzowujące zmiany będą również dotyczyły określenia katalogu danych organów prowadzących szkoły i terminów ich przekazywania, a także przekazywania szacunkowej liczby uprawnionych do otrzymania bonów nauczycieli. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że konieczne jest doprecyzowanie terminu na składanie wniosków o wydanie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych przez nauczycieli” – czytamy.

Projekt nowelizacji zakłada również dodanie przepisu doprecyzowującego, który będzie wymagał od przedsiębiorcy realizującego bony oświadczenia o zgodności przekazywanych w systemie teleinformatycznym danych z dokumentami sprzedaży.

Zmodyfikowane zostaną także przepisy dotyczące możliwości zlecania przez Ministra Cyfryzacji zadań jednostkom jemu podległym lub przez niego nadzorowanym. Przepisy ustawowe określą tryb zlecania tych zadań oraz sposób ich finansowania w zależności od statusu prawnego jednostek.

Potrzeba zmian wynika z dotychczasowych doświadczeń w realizacji przepisów ustawy oraz konieczności doprecyzowania kwestii związanych z zakresem przetwarzania danych na potrzeby monitoringu środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to IV kwartał 2024 r. (PAP).

Facebook
Twitter
Scroll to Top