Finansowanie gminy: procent od dochodów podatników

Dochody samorządów z PIT i CIT będą obliczane jako procent od dochodów podatników na danym obszarze. Rozszerzony zostanie również katalog dochodów z PIT, w których samorządy uczestniczą, o zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych – wynika z informacji na temat projektowanej ustawy o dochodach samorządów, opublikowanej w poniedziałek na stronach kancelarii premiera (PAP).

W poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych rządu ukazała się informacja dotycząca projektowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa, nad którą pracuje Ministerstwo Finansów, ma trafić pod obrady rządu w III kwartale 2024 roku. „Proponuje się, aby dochody samorządów z tytułu PIT i CIT były liczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Obecnie dochody te są naliczane od podatku należnego danej JST. Zasadniczo, byłyby to dochody podatników z ostatniego najbardziej aktualnego roku, za który dostępne są dane o dochodach. Jednocześnie dochody te byłyby waloryzowane do warunków roku budżetowego” – podano w informacji opublikowanej na stronach kancelarii premiera.

Dodano, że każda kategoria samorządu terytorialnego będzie miała określony procentowy udział w dochodach z PIT i CIT, a także że proponuje się rozszerzenie katalogu dochodów z PIT, w których uczestniczą samorządy terytorialne, o podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych. „Projektowana ustawa wprowadza pojęcie potrzeb finansowych JST, które będą finansowane zwiększonymi dochodami z PIT i CIT oraz w mniejszym stopniu subwencją ogólną. Potrzeby finansowe będą elementem kalkulacyjnym do ustalenia subwencji ogólnej z budżetu państwa” – czytamy w informacji.

Dodano również, że uwzględniane będą następujące potrzeby finansowe: wyrównawcze (dotyczące wyrównywania różnic w dochodach oraz uwzględnienia potrzeb wydatkowych samorządów), oświatowe (obejmujące także edukację przedszkolną), rozwojowe (dotyczące inwestycji) oraz ekologiczne i uzupełniające.

Projektowana ustawa zakłada także wyodrębnienie miast na prawach powiatu jako odrębnej kategorii samorządów korzystających z finansowania. „Obecnie miasta na prawach powiatu finansowane są w części gminnej i części powiatowej. Wydzielenie tych miast zmierza do bardziej precyzyjnego ustalenia potrzeb finansowych JST” – podano w informacji na stronach kancelarii premiera. Dodano, że w projektowanej ustawie przewidziana zostanie jedna rezerwa uzupełniająca dochody jednostek samorządu terytorialnego.

„Proponuje się odejście od kilku mniejszych, rozdrobnionych rezerw. Projektowana ustawa wprowadza jedną rezerwę uzupełniającą dochody JST, z elastycznymi kryteriami podziału. Wielkość rezerwy ustalona byłaby jako 1 proc. kwoty potrzeb finansowych dla wszystkich JST. Rezerwa byłaby przeznaczona na dofinansowanie zadań o szczególnie ważnym znaczeniu społecznym lub gospodarczym dla samorządów. Proponuje się, aby podział tej rezerwy odbywał się z udziałem Strony Samorządowej” – czytamy w informacji o projektowanej ustawie.

Facebook
Twitter
Scroll to Top