Nowe regulacje w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminach

W projekcie nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym, przewidziano, że uwzględnianie kwestii zarządzania ryzykiem w planach gminnych będzie fakultatywne. Zgodnie z proponowanymi przepisami, aktualizacja tych planów ma być przeprowadzana co trzy lata, a nie jak dotychczas co dwa lata.

Propozycje rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przedstawiło do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw. Celem proponowanych zmian jest dostosowanie krajowych regulacji do przepisów unijnych.

Obowiązki Gmin

Projekt ustawy wskazuje, że gminy będą miały obowiązek sporządzać plan zarządzania kryzysowego, określający zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie „siatki bezpieczeństwa” na wypadek sytuacji kryzysowych. Ponadto, gminy będą musiały sporządzić zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w takich sytuacjach.

Ustawa o ochronie ludności bez szans na realizację

Fakultatywne zarządzanie ryzykiem

„Ujęcie w planie zarządzania kryzysowego kwestii dotyczących zarządzania ryzykiem będzie fakultatywne” – podkreślono w uzasadnieniu do projektu.

Wymagane dokumenty i procedury

Gminy będą musiały dołączyć do planów zarządzania kryzysowego dokumenty dotyczące systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania, organizacji łączności, informowania ludności o zagrożeniach, oceniania strat i szkód, uruchamiania rezerw strategicznych oraz reagowania kryzysowego. Wymagane będzie także przedstawienie wykazu umów i porozumień związanych z realizacją tych zadań.

Wpłynął projekt ustawy dotyczącej bezpieczeństwa. Co powinien wójt a co radni w razie niebezpieczeństwa?

Aktualizacja planów

Zgodnie z nowelizacją, przygotowany projekt gminnego planu zarządzania kryzysowego będzie przekazywany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwemu staroście. Plany będą aktualizowane co trzy lata, zamiast dotychczasowych dwóch lat.

Infrastruktura krytyczna

Projekt ustawy definiuje zasady identyfikowania oraz wyznaczania infrastruktury krytycznej, a także zakres gromadzenia i przetwarzania informacji o zagrożeniach tej infrastruktury.

Facebook
Twitter
Scroll to Top