1000 zł dodatku, ale nie dla wszystkich pracowników MOPS

Nowe świadczenie nie będzie przysługiwało pracownikom merytorycznym wykonującym zadania z innych ustaw niż ustawa o pomocy społecznej – alarmuje Związkowa Alternatywa. Związkowcy domagają się nowelizacji przepisów dotyczących dodatku motywacyjnego. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) wyjaśniło, że organizacja realizacji zadań wynikających z innych ustaw oraz ustalenie wysokości wynagrodzeń i ewentualnych podwyżek należy do władz samorządowych.

Związkowa Alternatywa apeluje do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nowelizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”, tak aby objąć nim wszystkich pracowników pomocy społecznej.

„Wielu pracowników nie otrzyma dodatku. Mają go bowiem dostać ci pracownicy, którzy realizują zadania z ustawy o pomocy społecznej oraz ci, którzy zapewniają należyte funkcjonowanie jednostki (np. zatrudnieni w kadrach czy zajmujący się sprzątaniem). Nie będzie natomiast przysługiwał pracownikom merytorycznym wykonującym zadania wyłącznie z innych ustaw” – zaznacza Związkowa Alternatywa.

Związkowcy wskazują, że problem dotyczy m.in. osób zajmujących się świadczeniami rodzinnymi, Funduszem Alimentacyjnym czy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Według nich, lepszym rozwiązaniem byłoby podniesienie o 1000 zł wynagrodzeń zasadniczych pracowników pomocy społecznej.

1000 zł dodatku dla pracowników pomocy społecznej: rząd przyjął uchwałę

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniło, że programami rządowymi zostanie objętych około 200 tys. pracowników.

„Pracownicy, których nie obejmą dodatki do wynagrodzeń, nie wykonują zadań z ww. ustawy. Realizują zadania wynikające z innych ustaw, będących często w kompetencji innych ministrów działowych, jak np. dodatki mieszkaniowe czy dodatki osłonowe. Władze samorządowe na te zadania otrzymują przewidziane w regulacjach prawnych środki na koszty obsługi, w tym wynagrodzeń dla pracowników wykonujących te zadania” – wyjaśniło ministerstwo.

„Organizacja realizacji tych zadań i ustalenie wysokości wynagrodzeń, w tym ewentualnych podwyżek, należy do władz samorządowych” – dodaje resort.

Wyjaśniono także, że wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy, które otrzymują na ten cel dotacje.

„Fakt, iż świadczenia rodzinne w danej gminie realizowane są w ośrodku pomocy społecznej, wynika z decyzji odpowiednio wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w tej gminie, a nie obligatoryjnych zapisów ustawowych. W konsekwencji w wielu gminach w Polsce świadczenia rodzinne, podobnie jak inne zadania samorządowe nieobjęte dodatkami, są realizowane np. w urzędzie miasta lub gminy” – wskazuje MRPiPS.

Zgodnie z komunikatem MRPiPS, program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie. Dofinansowanie dotyczy pracowników zatrudnionych w: ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, centrach usług społecznych, domach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa, ośrodkach interwencji kryzysowej oraz ośrodkach wsparcia【PAP】

fot: Gosia K

Facebook
Twitter
Scroll to Top