Nowe obowiązki dla radnych

Sejmowa Komisji do Spraw Petycji skierowała do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dezyderat w sprawie zmiany przepisów dotyczących zasad sprawowania mandatu radnego. Chodzi o wprowadzenie nowych obowiązków radnych, które zaproponowano w skierowanej do Sejmu petycji.

W petycji wskazywano na konieczność wprowadzenia zmian legislacyjnych, które umożliwią wyegzekwowanie od radnych obowiązków wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. Zaproponowano  wprowadzenie obowiązku publikacji sprawozdania z działalności radnego po zakończeniu każdego roku oraz obowiązku pełnienia dyżuru przez każdego radnego przynajmniej raz w miesiącu w godzinach dogodnych dla mieszkańców. Obowiązek dyżuru miałby zostać wzmocniony przez dodanie sankcji w postaci potrącenia części diety, podobnie jak ma to miejsce w przypadku nieobecności na sesji rady. 

„O ile art. 23.1. ustawy o samorządzie gminnym precyzyjnie określa obowiązki radnego wobec mieszkańca – każdego mieszkańca, o tyle pozostaje martwy w obszarze jego realizacji. Stąd konieczne jest zajęcie stanowiska przez ustawodawcę, w jaki sposób mieszkaniec gminy może skutecznie skontaktować się ze swoim przedstawicielem” – wskazano, w przytoczonym przez komisję, uzasadnieniu do petycji.

Autor petycji postulował też o wprowadzenie obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu danych kontaktowych do radnych, w szczególności: adresów mailowych i/lub numeru telefonu radnego.

Petycja dotyczyła również wprowadzenia ograniczenia kadencyjności radnych, analogicznie jak w przypadku wójtów, burmistrzów, prezydentów.

W dezyderacie zwrócono się do resortu o przedstawienie możliwych sposobów rozwiązania problemu wskazanego przez autora petycji. Komisja oczekuje stanowiska MSWiA w tej sprawie, a także propozycji zakładających zmiany legislacyjne lub inne działania wynikające z kompetencji resortu oraz współpracy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.

Facebook
Twitter
Scroll to Top