Celestynów: KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH

Informacja o niezmienionej treści ze strony UG Celestynów:

K O M U N I K A T

Dotyczy odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.

  • Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, iż zgodnie z art. 9 ust .1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 537 z późn. zm.) zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
  • Gminna kanalizacja sanitarna jest przeznaczona wyłącznie do odprowadzania ścieków bytowych.  Jej przepustowość nie jest zaprojektowana, do przyjmowania wielokrotnie większych przepływów ścieków, powstających w czasie nawalnych opadów.
  • Umowy o odprowadzanie ścieków, zawarte z GK, nie obejmują odprowadzania wód opadowych  i drenażowych. Tym samym wszelkie podłączenia do kanalizacji sanitarnej rur spustowych odprowadzających wodę z dachów, wpustów odwadniających place czy parkingi, kratek ściekowych na zewnątrz budynków, drenaży opaskowych itp. są niezgodne  z prawem (nielegalne).
  • Na podstawie art. 9 ust. 3 w/w ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
  • W związku z powyższym informujemy, iż będą przez konserwatorów sukcesywnie przeprowadzone kontrole w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej. Celem kontroli będzie wyeliminowanie między innymi prawem zakazanego odprowadzania wód opadowych (rynny dachowe, kratki ściekowe) do urządzeń kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 28 ust. 4 i ust. 4a cytowanej ustawy, wprowadzanie wód opadowych  i drenażowych do kanalizacji sanitarnej stanowi wykroczenie.

Foto: Pixabay

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top