Ustawa o obronności w przygotowaniu. Czas na szkolenia, ćwiczenia i samoedukację

Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Wniosek o jego wpisanie do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został złożony do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a po przydzieleniu numeru projekt zostanie poddany uzgodnieniom międzyresortowym oraz będzie dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Minister Marcin Kierwiński wyraził swoje zadowolenie z postępów w tej sprawie, podkreślając, że po ośmiu latach zaniedbań poprzedniego rządu PiS, nie było czasu do stracenia. Dzięki intensywnej pracy w ostatnich pięciu miesiącach, udało się przygotować zestaw konkretnych procedur, które będą wdrażane przez służby państwowe oraz instytucje rządowe i samorządowe, a także organizacje społeczne. Te regulacje mają na celu wzmocnienie systemu bezpieczeństwa w Polsce.

Wprowadzone rozwiązania mają na celu usunięcie luk prawnych, które powstały po wejściu w życie ustawy z 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny. Zmiany te były zapowiadane już w marcu tego roku przez szefów MSWiA i Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) podczas wspólnej konferencji prasowej.

Nowe Regulacje w Ustawie

Projekt ustawy szczegółowo określa kwestie związane z ochroną ludności i obroną cywilnej, wprowadzając do polskiego porządku prawnego pojęcia dotychczas używane głównie na arenie międzynarodowej. Przewiduje on również wprowadzenie szczegółowych rozwiązań mających na celu zwiększenie efektywności działań obronnych, takich jak zasada pomocniczości oraz wsparcie na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem.

Odporność Społeczna i Edukacja

Kluczowym elementem jest wzmocnienie społecznej odporności, co obejmuje edukację dla bezpieczeństwa, organizowanie szkoleń i ćwiczeń, oraz kampanie informacyjne. W tym kontekście duże znaczenie mają także działania organizacji pozarządowych i zawodowych służb ratowniczych.

Może Cię zainteresować:

Gdzie w powiecie znajdziemy schrony?

Wykorzystanie Istniejących Zasobów

W ustawie zwrócono uwagę na wykorzystanie już istniejących struktur zarządzania kryzysowego, takich jak Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, czy Państwowe Ratownictwo Medyczne. Podkreślono też potrzebę zintegrowania systemów ostrzegania i alarmowania, co pozwoli skrócić czas reakcji w sytuacjach zagrożenia.

Efektywność i Koordynacja

Opracowana ustawa ma także na celu usprawnienie koordynacji działań przez ministra spraw wewnętrznych oraz wojewodów, a także zmniejszenie biurokracji poprzez redukcję dokumentów planistycznych. Szef MSWiA będzie miał za zadanie nadzór nad całym systemem, co ma zapewnić sprawne działanie w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej.

Projekt ustawy zakłada, że te nowe regulacje będą skutecznie wspierać Polskę zarówno w czasie pokoju, jak i w sytuacjach kryzysowych, w tym podczas stanów nadzwyczajnych oraz w czasie wojny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top