MEN: Będą nowe zasady organizacji religii w szkołach

Od nowego roku szkolnego dyrektorzy publicznych szkół i przedszkoli zyskają większą elastyczność w organizowaniu zajęć religii oraz etyki. Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, możliwe będzie tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych w sytuacji, gdy na zajęcia religii lub etyki zgłosi się co najmniej siedmiu uczniów. Nowelizacja ma na celu optymalizację kosztów oraz dostosowanie zajęć do faktycznych potrzeb i możliwości szkolnych.

Elastyczność w tworzeniu grup

Dyrektorzy będą mieli możliwość łączenia w grupy uczniów z różnych oddziałów lub klas, co pozwoli na lepsze dostosowanie zajęć do liczby zainteresowanych. “Na przykład, uczniowie z dwóch oddziałów, w których zgłosiło się siedmiu lub więcej uczestników, mogą zostać połączeni w jedną grupę międzyoddziałową” – wyjaśnia uzasadnienie projektu. Przepisy będą również umożliwiały łączenie grup z klas, gdzie zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, z tymi gdzie zainteresowanie jest wyższe, z zachowaniem podziału na etapy edukacyjne: klasy I–III oraz IV–VIII.

Limit uczestników w grupach

Nowe regulacje wprowadzają również limity liczby uczniów w zorganizowanych grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych. Maksymalna liczba uczniów w grupie wyniesie 30 osób, natomiast dla najmłodszych – w przedszkolach i w klasach I–III szkoły podstawowej – limit ten zostanie ustalony na 25 uczniów. Limity te mają zapewnić komfort nauki oraz efektywność prowadzenia zajęć.

Wpływ na zatrudnienie nauczycieli

Projekt rozporządzenia zaznacza, że wprowadzenie możliwości tworzenia większych i bardziej zintegrowanych grup może wpłynąć na zmniejszenie liczby godzin dydaktycznych przeznaczonych dla nauczycieli religii i etyki, co może prowadzić do redukcji etatów w tej grupie zawodowej. W ocenie skutków regulacji podkreśla się, że konkretne rozwiązania organizacyjne będą należeć do dyrektora szkoły, który będzie mógł zorganizować nauczanie w sposób najbardziej odpowiadający realiom i potrzebom placówki.

Obecne wymogi organizacyjne

Dotychczasowe przepisy wymagają organizowania oddzielnych lekcji dla uczniów każdego oddziału, o ile zgłosi się do nich co najmniej siedmiu uczestników. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń, szkoła ma obowiązek tworzenia grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych. Te zasady obowiązują zarówno zajęcia z religii, jak i z etyki.

Zmiany te mają na celu dostosowanie edukacji religijnej i etycznej do dynamicznie zmieniającego się środowiska edukacyjnego oraz oczekiwań społeczności szkolnych, jednocześnie próbując zachować odpowiedni poziom kształcenia moralnego i etycznego w szkołach.

Facebook
Twitter
Scroll to Top