20 lat w Unii. Jak na tym skorzystał powiat?

Dzisiaj mija dokładnie 20 lat od wejścia w życie traktatu akcesyjnego, na mocy którego nasz kraj, razem z 9 innymi, stał się członkiem Unii Europejskiej. Co w tym czasie się zmieniło w powiecie otwockim w konsekwencji tego wydarzenia? Wiele. Naprawdę wiele.

O, radości, iskro bogów. Kwiecie Elizejskich pól” – tak zaczyna się hymn Unii Europejskiej pt. “Oda do radości”. I chociaż takich światowych skarbów jak paryska Aleja Pól Elizejskich nie spotkamy w naszej okolicy, to przez ostatnie 20 lat w dużej mierze dzięki unijnym funduszom wiele się wydarzyło w naszym powiecie. I to na dobre.

Członkostwo w Unii Europejskiej otworzyło nam drzwi do szeregu korzyści, zarówno nam obywatelom, jak i nam – Polsce. Dostęp do jednolitego rynku gwarantuje swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i ludzi, co sprzyja wzrostowi gospodarczemu oraz kreowaniu miejsc pracy. Korzystanie z funduszy strukturalnych oraz programów współpracy wspiera rozwój między innymi infrastruktury, edukacji czy innowacji. Plusów Polski w UE można by mnożyć. Każda z zalet ma przynajmniej jeden wspólny mianownik – współpraca. To ona leżała u podstaw Unii. Współpraca, która miała gwarantować zarówno bezpieczeństwo, jak i rozwój.

Przy wsparciu pieniędzy unijnych na terenie naszego powiatu zrealizowano do tej pory 845 projektów. Łączna ich kwota to ponad 16 miliardów złotych, z czego z budżetu europejskiego pokryto blisko 9 mld 200 mln złotych, co stanowi niemal 60%. Warto zaznaczyć, że 392 programy zostały sfinansowane w co najmniej 70% przez UE (w tym 44 w całości). Stopień wkładu w koszty inwestycji zależy przede wszystkim od konkretnych programów, w ramach których są realizowane. I tak, największy procent pokryty z Unii można zaobserwować w kategoriach dotyczących badań, rozwoju i rozwoju przedsiębiorstw. Również te dotyczące edukacji, integracji społecznej i działania na rzecz wyrównywania szans odznaczają się wysokim, często 85 procentowym udziałem funduszy europejskich. Są to takie projekty, jak program aktywnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży w Gminie Celestynów, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego czy wsparcie terapeutyczne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Otwock.

Niektóre ze zrealizowanych przedsięwzięć, jak np. rozbudowa połączeń kolejowych, wykraczały w swoich efektach poza powiatowe granice. Jednakże, większość z nich (747) dotyczyła programów realizowanych w całości w obrębie gmin oraz powiatu.

Największa liczba projektów dotyczyła takich celów jak rozwój firm, integracja społeczna, komunikacja, edukacja czy badania i rozwój. Bez pieniędzy unijnych prawdopodobnie do tej pory nie zrealizowano by takich inwestycji jak termomodernizacja gmachu gimnazjum w Gliniance i budynków użyteczności publicznej w Osiecku. Dzięki tym funduszom udało się znacząco rozbudować sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenie Józefowa, Karczewa, Celestynowa oraz Kołbieli. Nie można zapominać o projektach prośrodowiskowych, takich jak rozwój komunikacji niskoemisyjnej, w tym dróg rowerowych w całym powiecie. Również część kosztów rewitalizacji Parku Miejskiego w Otwocku została pokryta ze środków z Unii, tak samo skwer 7. Pułku Ułanów (zwany przez otwocczan “małpim gajem”).

To jedynie mały wycinek z tego, co udało się zrealizować ze wsparciem lub całkowicie dzięki unijnym funduszom. Zagłębić się w ten temat można dzięki mapie dotacji dostępnej na stronie mapadotacji.gov.pl. Dzięki filtrom można sprawdzić, jakie projekty zostały zrealizowane w konkretnej gminie, na czym polegały, jaki był ich całkowity koszt oraz jaką część pokryto z unijnej kasy.

Jeśli wciąż nie przekonują was argumenty, że Unia Europejska to przede wszystkim wspólnota wartości, przestrzeń współpracy na rzecz bezpieczeństwa, rozwoju oraz wolności – niech zrobią to wyżej wymienione liczby. Bo nasza aktywna obecność w Europie po prostu się opłaca.

Foto: Wikipedia

Facebook
Twitter
Scroll to Top