Cisza na S17. Czy to możliwe?

Marszałek Województwa Mazowieckiego wszczął postępowanie w celu nałożenia na Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku ograniczenia hałasu na drodze ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin. Jest to istotny krok w kierunku zapewnienia mieszkańcom odpowiedniej ochrony przed uciążliwym hałasem generowanym przez ruch drogowy.

W ramach tego postępowania, właściciele nieruchomości w obrębie których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu, w tym również Gmina Wiązowna, stali się stronami postępowania. Informacja dotycząca prowadzonego postępowania została udostępniona od 3 kwietnia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązowna, co umożliwia mieszkańcom pełny wgląd w materiał dowodowy oraz możliwość skorzystania z ewentualnego odwołania od wydanej decyzji.

W lutym, informacje dotyczące planowanego podjęcia kroków w sprawie ograniczenia hałasu zostały przekazane do Stowarzyszenia Przyjaciół Radiówka, które może wnioskować o stanie się stroną postępowania. Inne stowarzyszenia działające na terenie, reprezentujące lokalną społeczność, również zostały zachęcone do podjęcia działań w tym temacie poprzez kontakt z pracownikami Wydziału Planowania Przestrzennego.

Badania przeprowadzone od 2020 roku oraz przekazywane skargi mieszkańców, spowodowały systematyczne działania w celu rozwiązania problemu hałasu. Po przeprowadzeniu własnych pomiarów akustycznych, które wykazały przekroczenia norm hałasu w sześciu z dwudziestu dwóch punktów pomiarowych, podjęto rozmowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, który może egzekwować od GDDKiA odpowiednią ochronę przed hałasem.

Sprawozdania z tych pomiarów zostały przekazane do GDDKiA oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego, co doprowadziło do wykonania analizy porealizacyjnej. Wyniki tej analizy wykazały konieczność podjęcia działań, takich jak przedłużenie istniejących ekranów akustycznych oraz budowa nowych ekranów w określonych lokalizacjach.

W przypadku drogi A2 oraz rejonu Węzła “Lubelska”, analizy porealizacyjne nie wykazały przekroczeń norm hałasu. W związku z tym, zlecenie wykonania kolejnych pomiarów w pięciu lokalizacjach zostało podjęte, aby dokładniej zbadać sytuację i podjąć odpowiednie działania.

Marszałek Województwa Mazowieckiego podejmuje wszelkie działania mające na celu zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej ochrony przed hałasem generowanym przez drogi szybkiego ruchu, co jest istotnym krokiem w kierunku poprawy jakości życia w regionie.

Foto: UG Wiązowna

Facebook
Twitter
Scroll to Top